همراهان

تیم اجرایی گروه مشاورین اینوواتوس

مهندس سید مصطفی حسینی

منتور کسب و کار جدید

آزاده ابراهیمی

منتور اقتصاد

آذر عربشاهی

منتور تولید محتوا

مهندس ندا دانش دوست

منتور تجارت الکترونیک

مهندس علیرضا خاکپور

منتور تیم سازی

سید محمدحسین سیدالحسینی

منتور حوزه وب و webmaster

کمیته دانشجویی

امیر راد

علی نسیمی

علی معتمد الصنایع

مهدی بیانی

حمید رضا نیاز کار

آتنا رفیعی

آسیه حسن زاده

فاطمه سنچولی

متینه خوشخو

آیدا کریمیان

فهرست